Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Muligheter for kjøp av egen tomt.
Retningslinjer pr mai måned 2020.

 

Som alle er kjent med kjøpte Nyjordet Vel i januar 2001 fellesarealet innenfor Nyjordet Vels område.
I den anledning var det også mulighet for å kjøpe egen tomt.
I overkant av 20 boligeiere valgte å kjøpe egen tomt. Dette innebærer at disse er fri for regninger som skal dekke festeavgift, samtidig som de ikke påvirkesle reguleringer av festeavgift.

Gjeldende regelverk ved innløsning av festetomt (Pr mai 2020)
Fester kan kreve å få innløst festetomt til bolighus når det er gått 30 år av festetiden eller når festetiden er ute. Etter at det har gått 30 år av festetiden, kan festeren også kreve å få innløst en festetomt til bolighus hver gang det er gått to nye år, jf. tomtefesteloven § 32 første ledd.

Ved innløsning av festetomt som ikke er festet bort på ubegrenset tid uten oppsigelsesrett for festeren, kan bortfesteren velge om innløsningssummen skal være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstidspunktet eller 40 prosent av tomteverdien på innløsningstiden med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten, jfr. tomtefesteloven § 37 første ledd, tredje punktum.

Oslo kommunes praksis (Pr mai 2020)
Oslo kommunes praksis ved innløsning av festetomter, er å kreve 40 prosent av tomteverdien.
Ved interresse for å innløse festetomten til 40 prosent av verdien, vil Oslo kommune innhente en verdivurdering foretatt av en uavhengig takstmann som vi har rammeavtale med. Oslo kommunes pristilbud vil være i overensstemmelse med denne.

Verdiberegningen av tomten
Verdsettelsesprinsippene følger av tomtefesteloven, og utgangspunktet er at man skal frem til verdien av tomten på innløsningstidspunktet. Festetomten skal da verdsettes som råtomt sett bort fra festekontrakten og bygningene. Tomteverdien skal samtidig ikke settes høyere enn det tomten kunne selges for om det bare var tillatt å oppføre tilsvarende bygninger som er oppført på tomten i dag, jfr. tomtefesteloven § 37 første ledd.

Det er tomten slik den så ut da festeforholdet startet (for første fester, hvis det har vært flere) som skal danne grunnlag for verdsettelsen.  Det bes derfor opplyst om tomten er forandret siden den gang. Det siktes ikke til bebyggelse, ledninger og andre installasjoner eller beplantning, kun tomtens form og beskaffenhet. Hvis støttemurer og lignende er oppført av festeren, bør det nevnes.

Det bør også opplyst om nåværende,  eller tidligere festere har utført arbeider utenfor tomten som kan ha  tilført tomten verdi, f.eks. vei- eller ledningsarbeider frem til offentlig tilknytningspunkt.

Skjønnsretten
Dersom noen ønsker innløsning av festetomten, men ikke er enig i prisen Oslo kommune tilbyr, kan den som ønsker å innløse tomten kreve at innløsningssummen og øvrige vilkår for innløsning fastsettes ved rettslig skjønn, jf. tomtefestelovens § 37 annet ledd. Etter at verdien er fastsatt ved skjønn, har den som vil innløse tomten en frist på fire uker til å si fra seg kravet om innløsning. Velger en da å trekke seg fra kjøpet, kan Oslo kommune kreve at søker dekker alle Oslo kommunes nødvendige kostnader i forbindelse med kravet, også saksomkostninger i henhold til domsslutningen.


Henvend dere til:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Chr. Krohgs gate 16
0186 Oslo.
Postadresse: Postboks 491 Sentrum,  0105 Oslo.
Telefon: 21 80 21 80.

Kjøp av egen tomt er et forhold mellom den enkelte boligeier og Oslo kommune. Dersom tomt ønskes kjøp tar du/dere direkte kontakt med Oslo kommune. Når du/dere har mottatt papirer på at tomten er kjøp, vennligst kontakt styret i Nyjordet Vel slik at vi kan holde våre oversikter oppdatert.

 

Andre informasjoner
Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

 

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                 
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

 

 

 

Til toppen av siden

 

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere