Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Vedtekter for Nyjordet Vel -
Ajour fra og med 25 mars 2021

§1

Medlemskap

1.1

Nyjordet Vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter eiere av de boliger som er oppført på Nyjordet Vels tomter, gnr. 176 bnr. 32 i Oslo. Spesifisert til Nyjordstubben 1-173.

1.2

Enhver huseier i foreningens distrikt har rett og plikt til å være medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må betale den til enhver tid fastsatte kontingent.
Hvis en og samme boligeier eier flere boliger innenfor Nyjordet Vel skal det betales medlemskontingent for hver bolig.

1.3

Ved mer enn en eier av samme bolig, må eierne skriftlig meddele velforeningen hvem medlemskapet skal lyde på. Medlemskapet kan lyde på 2 personer, men kun 1 er stemmeberettiget. Medlemmer som flytter ut av foreningens område styrkes som medlemmer.

1.4

Ved salg av bolig skal selger skriftlig informere styret om tidspunkt for overtagelse samt den nye eiers navn og fødselsdato. Opplysningene skal være styret i hende senest 14 dager før overtagelse.

1.5

Fjernvarmeanlegget kan ikke forandres eller ombygges uten skriftlig godkjennelse fra Fortum Oslo Varme AS. Kopi av godkjennelse sendes styret.

1.6

Garasjeplassen/biloppstillingsplassen følger huset ved salg og kan ikke selges separat.
Utleie av egen parkeringsplass kan kun skje til andre boligeiere/beboere i Nyjordet Vel.

1.7

Ved utleie av bolig plikter eier å opplyse styret om egen bostedsadresse. Styret skal også informeres om leietakers personalia. Slik informasjon skal gis før leietaker flytter inn.

1.8

Nyjordet Vel er registrert i Brønnøysundregisteret og har organisasjonsnummer 998 846 471.

§ 2

Formål

2.1 Velforeningen har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke til beste for området.        Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
2.2 Foreningens Styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
2.3 Velforeningen skal ha ansvaret for opparbeidelse, vedlikehold og administrasjon av fellesarealet, samt garasjeanlegget, likeledes av alle fellesanlegg med infrastruktur som er, eller blir underlagt området.

§ 3

Kontingenten

3.1 Årsmøtet fastsetter til enhver tid medlemskontingenten slik at den dekker de nødvendige utgifter som følger av foreningens formål. Kontingenten skal innbetales til fastsatt frist. Ved for sen betaling belastes rente i.h.h.t morarenteloven.
3.2 Kontingenten skal ikke overstige kr 2760,00 pr år, som imidlertid kan reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i kroneverdien pr desember 2012.
Medlemskontingenten er pr 19 mars 2014 på kr 1000,00, og kreves inn sammen med de årlige vedtatte driftsutgifter. Kontingenten spesifiseres ikke i budsjettet, men er lagt inn for å dekke årlige planlagte driftsutgifter. Det betales medlemskontingent for hver bolig, også der hvor en og samme boligeier eier flere boliger innenfor Nyjordstubben 1 til Nyjordstubben 173.
3.3 Velforeningen kan forplikte det enkelte medlem utover kontingenten. Vedtak herom se §6.
3.4 Festeavgiften innkreves separat av medlemskontingenten kfr. bestemmelsene i fremfestekontrakten.
3.5 Driftsutgifter i henhold til vedtatt budsjett innkreves sammen med medlemskontingenten.
3.6 Medlemskapet i velforeningen medfører plikt til å betale de beløp som foreningen til enhver tid fastsetter. For skyldig beløp for de tre siste år, har velforeningen panterett i tomt og i byggverk som festeren/eieren har på tomten.

§ 4

Årsmøtet

4.1 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Tid og sted fastsettes av styret
4.2 Det ordinære årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mars.
4.3 Foreningens styre innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum 2 (to) ukers varsel.
4.4 Innkallingen skal inneholde:
            >          Styrets årsberetning
            >          Årsregnskapet
            >          Revisors beretning
            >          Budsjettforslag
            >          Valgkomitéens forslag
            >          Alle forslag som rett-tidig er kommet inn.
4.5 Når innkallelse er foretatt på denne måte, er årsmøtet beslutningsdyktig ved de fremmøtte medlemmer.
4.6 Styret sender ut varsel primo desember om at    forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen årsskiftet.
4.7 Saker som har vært oppe til votering et år kan ikke fremmes på ny  som forslag før på 3. ordinære årsmøte etter at votering og vedtak har funnet sted. Ei heller forslag som grenser opp mot de vedtak som er tatt de 2 siste år, og som klart indikerer at forslagets hensikt er å overprøve og omgjøre de vedtak som er tatt de 2 siste år, kan fremmes.
Eneste unntaket er der tidligere årsmøter har gjort vedtak som det i ettertid viser seg strider mot norsk lovgivning, eller mot regler og forordninger foretatt av statlige og kommunale myndigheter.

§ 5

Ekstraordinært årsmøte

5.1 Skriftlig og med minimum 2 (to) ukers varsel kan ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig.
5.2 Hvis minst 30 medlemmer forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til ekstraordinært årsmøte .
5.3 Dette årsmøtet kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen.
5.4 Årsmøtet skal holdes snarest mulig innen 4 uker etter at kravet er fremsatt styret skriftlig.
5.5 Ekstraordinært årsmøtet er beslutningsdyktig på samme måte som ordinært årsmøte.
5.6 Det kan ikke kreves ekstraordinært årsmøte for å ta opp saker som har funnet sin avgjørelse i ordinære årsmøter. Det kan heller ikke fremmes saker som grenser opp mot de voteringer og vedtak som er fattet på ordinære årsmøter, og som klart indikerer at sakene som det kreves ekstraordinært årsmøte for har til hensikt å overprøve og omgjøre de vedtak som er fattet på ordinære årsmøter.
Eneste unntaket er der det på ordinære eller ekstraordinære årsmøter er gjort vedtak som det i ettertid viser seg strider mot norsk lovgivning, eller mot regler og forordninger foretatt av statlige og kommunale myndigheter.

§ 6

Votering

6.1 På årsmøtet treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, hvis det ikke for særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtekter.
6.2 Hver enkelt (husstand) har en stemme.
6.3 Saker som utover kontingenten og driftsutgifter vil forplikte(for eksempel ved utbetaling, gjeldsforøkelse, avståelse av sameiegrunn etc) det enkelte medlem med mer enn kr 3000,00 krever enstemmighet ved votering på ordinært og ekstraordinært årsmøte.
6.4 Det kreves 2/3 flertall når beløpet ligger mellom kr 600,00 og kr 3000,00. Alle beløp kan reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i kroneverdien pr desember 2012. Styret kan selv forplikte foreningen i henhold til vedtatt budsjett.
6.5 Medlemmene som ikke har anledning til å delta på årsmøtet, kan ved skriftlig, datert fullmakt overføre sin stemmerett til en annet medlem.
Et og samme medlem kan kun gis 1 fullmakt fra andre medlemmer. Innebærer at et og samme medlem under årsmøte aldri kan representere mer enn 2 stemmer, sin egen og 1 stemme via fullmakt.
Etter at årsmøtet er satt skal det opplyses om hvem som møter med fullmakt, og hvilket medlem som har gitt sin fullmakt.
6.6 Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
6.7 Voteringsbestemmelsene som fremkommer av punktene 6.1 til 6.7 gjelder både for ordinære årsmøter og ekstraordinære årsmøter.

§ 7

Dagsorden

7.1 På årsmøtet skal styret legge frem følgende dagsorden:
                        1.         Valg av dirigent
                        2.         Årsberetning
                        3.         Regnskap og revisors beretning
                        4.         Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
                        5.         Innkomne forslag
                        6.         Valg
                        7.         Eventuelt
Saker som er fremmet under ”eventuelt” kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme årsmøte.

§ 8

Valg

8.1 Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer som velges på  årsmøtet.
8.2 Leder velges ved særskilt valg for en funksjonstid på ett år av gangen. De øvrige 3 styremedlemmer velges for to år av gangen slik at medlemmer er på valg hvert år.
8.3 Dessuten velger årsmøtet hvert år:
>          2 varamedlemmer for styret
>          2 revisorer
>          1 leder av valgkomité
>          2 medlemmer til valgkomité.

§ 9

Styrets plikter

9.1 Styret skal administrere foreningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er fattet på årsmøtet, herunder sørge for at festekontrakten med Oslo kommune oppfylles, forestå innkreving av festeavgift osv.
9.2 Styremøte avholdes når lederen finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av forlanger det.
9.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede.
9.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.
9.5 Styret skal føre protokoll over alle møter, samt sørge for et velordnet arkiv.
9.6 Styret skal føre ansvarlig regnskap og medlemsfortegnelse.
9.7 Regnskapsåret skal være kalenderåret.
9.8 Foreningens kontante midler skal settes inn på bankkonto/postgirokonto som disponeres av       lederen og kassereren i fellesskap.

§ 10

Votering i styret

10.1 Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 11

Styrets fullmakter

11.1 Økonomi
11.1.1 Styret har fullmakt til å disponere det årlige budsjetts frie midler til beste for Nyjordet Vel.
11.1.2 Styret kan foreta enkeltinnkjøp / investeringer for inntil
kr 50 000,00 uten godkjenning fra årsmøtet. Forutsetningen er at det er dekning i Nyjordet Vels disponible midler. Slike investeringer kan foretas utover vedtatt budsjett. Forklaring skal gis på påfølgende årsmøte.
11.1.3 Styrets leder og styrets kasserer har begge prokura i saker som angår Nyjordet Vel.
Prokura omfatter fullmakt til å opptre på vegne av Nyjordet Vel i alt som angår driften av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av blant annet Nyjordet Vels faste eiendom.
Innebærer at styrets leder og styrets kasserer hver for seg har fullmakt til å anvise utbetalinger fra Nyjordet Vel.
Prokura er gitt iht Enhetsregisterloven § 8.
11.1.4 Styrets leder alene, eller minst 2 andre styremedlemmer sammen, er tildelt signatur. Signatur innebærer fullmakt til å opptre på vegne av Nyjordet Vel i alle anliggender.
Signatur er gitt iht Enhetsregisterloven § 8.
11.2 Trafikale forhold
Det henvises til § 14 som omfatter kjøring og parkering inne på feltet. Ved brudd på reguleringene i § 14 er styret bemyndiget til å iverksette de etterfølgende tiltak.
11.2.1 Styrets medlemmer, eller de(n) som styret bemyndiger, har rett til å påtale kjøring som er, eller anses å være i strid med reguleringer gitt i § 14.
11.2.2 Ved parkering utenom faste parkeringsplasser, på gjesteparkeringsplasser og inne på feltet kan styrets medlemmer, eller de(n) styret bemyndiger iverksettefølgende tiltak:

>

Første gang en bil påtreffes feilparkert vil et skriv som opplyser om feilparkeringen, og som opplyser om Nyjordet Vels regler for parkering, bli plassert under kjøretøytes vindusvisker.
Eller det vil bli påmontert et klistremerke på en av kjøretøyets sider. Klistremerket har tekst som opplyser om feilparkeringen, og konsekvenser ved gjentagende feilparkering.

>

Ved ytterligere overtredelser kan   styret i Nyjordet Vel engasjere borttauingsfirma som tauer bort bilen for eiers regning og risiko. Eier må betale alle kostnader forbundet med borttauingen og kostnader forbundet med å få frigjort kjøretøyet etter borttauing

>

Et kjøretøy som observeres feilparkert for første gang kan også borttaues direkte dersom det er parkert slik at det er til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy, brøyting eller renovasjon. I slike tilfeller vil borttauing skje med hjemmel i Veitrafikklovens § 37. Iht samme paragraf vil politiet i slike saker bli orientert om borttauingen.

>

Uregistrerte kjøretøy/kjøretøy uten registeringsskilter, registrerte og uregistrerte hengere, campingvogner og lignende kan fjernes uten at 72-timersfristen er brutt, og uansett om disse står på oppmerkede parkeringsplasser eller utenfor slike.
11.3 Beplantning langs hovedvei og stikkveier/gangstier
11.3.1 Dersom beplantning inne på tomten til en boligeier vokser ut i / over veibanen, eller stikkveier/gangstier, og således er til hinder for trafikken eller gående/syklende, kan styret pålegge eier å foreta beskjæringer av plantene.
11.3.2 Hvis pålegget ikke etterkommes kan styret iverksette tiltak for nødvendig beskjæring slik at de trafikale og fotgjengermessige forhold blir tilfredstillende. Slike tiltak iverksettes på eiers regning og risiko.
11.4 Styrets forhold til den enkeltes tomt og bolig
Den enkelte er fullt ut selveier både når det gjelder tomt og bolig. Selveierbegrepet nyttes her også om tomten festes. Kun i de etterfølgende punkter har styret mandat i forhold til boligeier.
11.4.1 Styret i Nyjordet Vel står som tomtefester av alle tomter innenfor Gnr 176 Bnr 32 i Oslo. Den enkelte boligeier som ikke har kjøpt egen tomt fremfester fra Nyjordet Vel.
11.4.2 Styret kan henvende seg til boligeier dersom ytre vedlikehold av bolig og tomt er av en slik art at den trekker ned Nyjordet Vels helhetsinntrykk, og dermed virker negativt på det totale bomiljø og boligpriser.

§ 12

Vedtektsendringer

12.1 Endringer eller tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet og krever 2/3 flertall.
12.2 Forslag til endringer eller tillegg skal fremsettes skriftlig til styret innen utgangen av desember måned forut for årsmøtet.

§ 13

Oppløsning

13.1 Eventuell oppløsning av velforeningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Forslag må i tilfelle være styret i hende innen samme frist som bestemt for vedtektsendringer og med utførlig begrunnelse som i tilfelle medsendes innkallelsen.
13.2 Velforeningen kan under ingen omstendigheter oppløses med mindre annen organisasjonsform overtar de plikter som følges av § 2 i disse vedtekter.
13.3 Dersom velforeningen blir oppløst, skal dens aktiva og passiva overføres til den nye organisasjon, som da enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.

§ 14

Trafikk og parkering inne på feltet

14.1 Det indre veisystemet på Nyjordet skal i prinsippet være fritt for all motorisert ferdsel. Som ”indre veisystem” forstås alle veier innenfor gnr 176 bnr 32 i Oslo, med unntak av tilkjørselsveier fra Nyjordets adkomst til garasjehus og opparbeidede parkeringsplasser.
14.2 Begrepet ”opparbeidede parkeringsplasser” omfatter de plasser som Nyjordet Vel har anlagt, ikke plasser som den enkelte selv måtte ha etablert i/ved egen tomt i parkeringsøyemed.
14.3 Som legitime kjøreveier regnes:

>

Veien fra rundkjøring ved Nyjordet barnehage og direkte inn mot parkeringshus nord, nedre plan

>

Veien fra rundkjøring ved Nyjordet barnehage opp bak Nyjordstubben 40 og direkte til parkeringshus nord, øvre plan og parkeringshus syd, begge plan.
Alle andre veier er i prinsippet å betrakte som kjørefrie for motorkjøretøy.
14.4 Kjøring til/fra egen tomt er tillatt når det anses som strengt nødvendig. Vurdering av nødvendigheten er tillagt den enkelte boligeier etter følgende retningslinjer:

>

Når kjøretøyet nyttes til varetransport der varene i omfang overskrider det som er praktisk og mulig å bære fra egen parkeringsplass til egen bolig

>

Når egne familiemedlemmer, eller andre som skal besøke egen bolig, har en bevegelseshemming som gjør gange fra parkeringsplass til egen bolig vanskelig eller umulig.
14.5 Fartsgrensen for alle veier innenfor Nyjordet Vel er 20 km/t.
14.6 Parkering utenom egen fast parkeringsplass, og parkering på andre enn opparbeidede parkeringsplasser er ikke tillatt.
Inne på feltet er det kun lov med nødvendig stans for av og/eller påstigning, av og/eller pålessing dersom kjøring inn på feltet er foretatt etter § 14.4.
Ladning av El-bil utenfor/i forbindelse med boligene er ikke å anse som legitim grunn til å stå parkert inne på feltet. Se pkt  14.12.2 for ladning av El-biler på Nyjordet.
14.7 Alle feltets veier skal til enhver tid være fremkommelige for nyttekjøretøy som brann, politi, ambulanse, renovasjonsvesen, brøyte- og strøkjøretøy, kjøretøy som nyttes ved fra- og tilflytting osv
14.8 På Nyjordet er det anlagt 2 parkeringsområder som er forbeholdt besøkende til Nyjordet Vels boligeiere. Disse plasser er ikke tillatt brukt som parkeringsplass for de som bor på Nyjordet.
14.9 Lengste sammenhengende parkering på en og samme parkeringsplass er 72 timer. Denne begrensning gjelder alle oppmerkede plasser som er felles for alle. Også gjesteparkeringsplasser, men med den tilleggsbegrensningen at disse er ikke lovlig å benytte for Nyjordet Vels boligeiere og beboere.
14.10 Uregistrerte kjøretøy av alle typer, samt alle typer registrerte og uregistrerte hengere må påregnes fjernet for eieres regning og risiko, hvis ikke annet er avtalt med styret.
Det er ikke tillatt å parkere/hensette slike på noen del av Nyjordet Vels område, ei heller på oppmerkede parkeringsplasser. Unntaket er nå slike parkeres/hensettes på plasser i garasjehusene som eies av boligeieren selv.
14.11 Håndhevelse, og reaksjonsmønstre som kan bli brukt ved overtredelse av denne paragraf og paragrafens underpunkter, fremgår av § 11, underpunkt 11.2 med alle underpunkter.
14.12 I 1995 ble det vedtatt på ordinær Generalforsamling (Årsmøte) at all drift og vedlikehold av garasjeanleggene overtas av Nyjordet Vel.
Dette innebærer at det er styret i Nyjordet Vel som administrerer anleggene på vegne av samtlige eiere. Vedtaket endrer ikke faktiske eierforhold. Anleggene eier Nyjordet Vels boligeiere sammen der hver enkelt har 1/173-del eierskap for anlegget totalt, mens den enkelte boligeier eier sin egen parkeringsplass i parkerings-anleggene. Denne følger hver enkelt bolig, og kan ikke selges separat. Se § 1, pkt 1.6.
14.12.1 Den enkeltes faste parkeringsplass har egen 16 amp strømkurs. Strømuttaket er tilkoblet Nyjordet Vels felles strømmåler, og forbruket dekkes over Nyjordet Vels driftsmidler. Hvis det er koblet ladestasjon for ladbart kjøretøy til parkeringsplassen kan ikke andre strømforbrukere tilkobles. Hvis det ikke er ladestasjon for ladbare kjøretøy tilkoblet kan motorvarmere tilkobles, men da skal denne være satt opp med tidsur. For kortere tidsrom, og ved spesielle behov kan kupevarmer, og utstyr for rengjøring og enkelt vedlikehold tilkobles. Andre strømforbrukere tillates ikke tilkoblet strømuttaket.
14.12.2

Det skal inngås avtale med Nyjordet Vel om lading av ladbart kjøretøy. Avtalen skal være skriftlig. Etter at avtale er inngått, og før lading finner sted, skal det monteres godkjent lader. Laderen skal monteres tilknyttet eget strømuttak på egen parkeringsplass. Den enkelte avgjør selv hvilket godkjent firma som skal montere ladeboksen, men Nyjordet Vel skal orienteres om hvilket firma som er valgt før montering iverksettes. Det er kun tillatt å lade ladbart kjøretøy fra godkjent fastmontert ladeboks. Maksimalt lading er 3,7kW, koblet opp mot 16 amp sikring.
Fakturering av ladeutgifter, strømforbruk, foretas en gang i året, og da i desember måned.
Faktureringen foretas på følgende grunnlag:

a)    Der hvor det er montert ladeboks med fast integrert forbruksmåler faktureres det i forhold til avlest forbruk. Nyjordet Vel orienterer om når måleravlesing blir gjennomført, og den enkelte plikter å gjøre egen måler tilgjengelig for avlesing. Avlest forbruk multipliseres med gjennomsnittlig strømpris for året og gir grunnlaget for faktura.

b)    Der hvor det ikke er montert ladeboks med fast integrert forbruksmåler, så forutsettes det at all årlig lading blir gjennomført i egen ladeboks. Fakturagrunnlaget beregnes da etter følgende formel:
Årlig forsikret kjørelengde i mil x kjøretøyets forbruk i kW pr mil x årlig gjennomsnittlige strømpris pr kilowattime.

14.12.3 Garasjehusenes nedre plan har motorisert kjøreport. Dørene kan åpnes ved hjelp av nøkkel (nøkkellås), og håndholdt fjernstyring. Nøkler og fjernstyring kan kun kjøpes gjennom styret i Nyjordet Vel. For å hindre at uvedkommende tar seg inn i garasjeanleggene er den enkeltes plikt å påse at porten er lukket før garasjehuset forlates. Sidedøren på garasjehus syd og porten bak på garasjehus nord er å betrakte som nødutganger og skal ikke nyttes for normal tilgang til garasjehuset.
14.12.4 Styret i Nyjordet Vel inngår serviceavtaler for årlig ettersyn, og nødvendige reparasjoner for garasjehusene.
14.12.5 Det gjennomføres skifte av koder i håndholdte fjernstyringer normalt 1 gang i året. Skiftet kan gjøres hyppigere ved behov.
14.12.6 Boligeiere som har egen garasjeport på garasjehusenes øvre plan kan fritt montere automatisk portåpner. Slike portåpnere er ikke en del av styrets ansvar for felles drift og vedlikehold. Alle utgifter i forbindelse med montering, drift og vedlikehold belastes den enkelte. Utgifter til vedlikehold/reparasjoner av garasjen som er et resultat av drift av automatisk portåpner belastes også eier av portåpneren. Merutgifter for årlig ettersyn og justering på grunn av automatisk portåpner belastes også eier.


    

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere